Služby pro OSPOD a jiné organizace

 • Nabízíme kompletní servis uspořádání a realizace případové konference či interaktivní případové konference, postavený na základě konkrétní zakázky.

  Součástí nabízené služby je:

  - úvodní schůzka se zadavatelem (zpravidla OSPOD), zaměřená na mapování potřeb, tvorbu zakázky, vytipování účastníků, mapování rizik, předání jiných důležitých informací,

  - agenda související s přípravou, tj. zajištění dokumentace, mlčenlivosti, formulářů, obeslání a kontaktování účastníků, dohoda o termínu a místě, komunikace s OSPOD i s účastníky, zajištění a příprava místa konání konference,

  - facilitace celého procesu případové konference v prostorách naší organizace či jinde dle dohody (preferujeme mimo budovu úřadu, školy, neboť to vede ke zmírnění obav účastníků, zajišťuje lepší výchozí situaci pro řešení),

  - tvorba zápisu / zprávy o průběhu případové konference a individuálního plánu, rozeslání účastníkům.

   

  Pro objednání kontaktujte

  Tomáše Kahana
  tel. 602 413 534
  email tomaskahan@aminaprorodinu.cz

  Minimální doba od objednání do realizace je 14 dní.

  Cena závisí na počtu domluvených hodin i druhu konference, zahrnuje odměnu facilitátora (v rozmezí 800 -1200Kč za hodinu facilitace), hodinovou sazbu za související administrativní a přípravné činnosti (150Kč) a případné cestovné. Dvouhodinová případová konference stojí přibližně 3000 – 3800Kč. Před zahájením spolupráce společně sestavíme zakázkový list, kde bude uveden předpokládaný rozsah našich činností.

 • Případová konference


  Případová konference je jako nástroj sociální práce vlastně plánované a koordinované setkání všech osob, které se mohou podílet ne řešení situace dítěte v rodině, případně tvoří jeho podpůrnou síť.

  Proč zvolit případovou konferenci? Důvody pro svolání mohou být například podpora rodičovských kompetencí, vyjasnění situace v rodině, nastavení spolupráce zainteresovaných osob a jejich setkání, řešení změny péče o dítě, kontaktu dětí s osobami blízkými, plánování návratu dětí do rodiny, řešení výchovných obtíží či rodinných konfliktů, často také plánování toho co bude po návratu rodiče z výkonu trestu. Svolavatelem by měl být OSPOD, ale lze tyto služby využít například i ve školství.

  Cílem bývá síťování podpory klienty, koordinace spolupráce, zmapování potřeb všech účastníků.

  Výstupem případové konference je Individuální plán péče o dítě, čímž rozumíme dokument, který shrnuje praktické kroky, domluvené na případové konferenci jejími účastníky a jimi podepsaný.

  Doba trvání případové konference je 2-3 hodiny, k tomu dále cca 5 -7 hodin souvisejících činností.

 • Interaktivní případová konference


  Interaktivní případová konference počítá s větším zapojením dítěte již do přípravy, jejím cílem je mapování potřeba zdrojů dítěte, jehož potřeby a zájmy jsou v centru celého setkání, cílem může být i zvýšení motivace a odpovědnosti dítěte.

  Téma setkání se přímo týká dítěte, které se na jeho formulaci podle svých možností podílí. Celé setkání probíhá primárně podle představy dítěte (může navrhnout místo, účastníky, téma, občerstvení). Dítě se zapojuje do řešení.

  Dítě je nejen přítomno, ale je v centru setkání, ale VŽDY s ohledem na jeho bezpečí. Dítě může mít zvoleného svého průvodce, který jej může i zastoupit v případě, že je účast dítěte v danou chvíli pro něj ohrožující.

  Význam IPK pro pracovníky OSPOD (tedy objednavatele) spočívá nejčastěji v efektivním zmapování situace v rodině, vidí vztahové interakce hlavně má možnost zjistit názor dítěte a zapojit jej do řešení situace.

  Délka trvání interaktivní případové konference je přibližně stejná jako běžné případové konference, ale je zde mnohem větší nárok na přípravu dítěte, která spočívá v osobních schůzkách s dítětem před konáním. Během těchto schůzek se dítě seznamuje se svým průvodce, navozují bezpečný vztah, průvodce přibližuje setkání, domlouvá s dítětem zakázku, účastníky a průběh. Průvodcem dítěte může být organizátor nebo externí odborník (terapeut), ale i jiná osoba. Tím je tato forma i cenově náročnější.

 • Facilitátoři

  Vašimi facilitátory mohou dle domluvy být:

  PhDr. Lenka Václavíková Ph.D.,
  která facilituje případové konference od roku 2013. Zkušenosti má rovněž jako mediátorka. Doktorát i rigorózní zkoušku získala v oboru Sociologie na Filozofické fakultě, UK v Praze. Mimo jiné absolvovala semestrální studium problematiky konfliktu a jeho řešení z multidisciplinární perspektivy včetně mediace a facilitace na American University ve Washingtonu D. C., USA, výcvik v mediaci akreditovaný MŠMT a MPSV od Asociace mediátorů ČR, dále má výcviky v oblasti sebezkušenosti a psychoterapie. Má dlouhodobou terapeutickou praxi.

  Petr Hampacher, Dis,
  ředitel společnosti Maják PLUS, sociální pedagog, lektor, metodik sociálních služeb. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb. Má výcviky a vzdělání v komunikačních dovednostech i facilitaci.

  Mgr. Tomáš Kahan,
  který získával zkušenosti s případovými konferencemi v průběhu praxe u PhDr. Lenky Václavíkové, má akreditovaný výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferenci v rozsahu 48 hodin, společnost Alter ego, z.s., v projektu Náhradka.cz. Od roku 2013 pracuje v oblasti náhradní rodinné péče, předtím pracoval v ústavní péči a ve školství.  Má mimo jiné základní výcvik ve Využití krizové intervence v sociální práci, kursy facilitace v sociální práci a komunikace s dětmi – Child in Focus.

  Podpůrný a koordinační team tvoří zaměstnanci naší organizace, kteří mají zkušenost v oblasti sociálně právní ochrany, pracují na základě pověření SPO.